Golestan University of Medical Sciences Repository

بررسی فرهنگ کلاسی از دیدگاه دانشجویان دانشکده پیراپزشکی و بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گلستان The Perspective of Students Toward Class Culture Between Students of Paramedical and Health Faculty in Golestan University of Medical Sciences.

Jouybari, L. and Seyyedghasemi, N.S. and Taghavi, A. and Baiky, F. (2016) بررسی فرهنگ کلاسی از دیدگاه دانشجویان دانشکده پیراپزشکی و بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گلستان The Perspective of Students Toward Class Culture Between Students of Paramedical and Health Faculty in Golestan University of Medical Sciences. Biannual Journal of Medical Education Development Center (EDC) of Babol University of Medical Sciences, 4 (1). pp. 44-49. ISSN 2345-5497

Full text not available from this repository.

Abstract

نویسندگان: دکتر لیلا جویباری، نویسا سادات سید قاسمی، احمد تقوی ، فریبا بیکی * دانشگاه علوم پزشکی گلستان سابقه و هدف: امروزه یکی از شاخصهای کشورهای توسعه یافته را نقش نظام آموزش عالی در فرهنگ و تمدن سازی می دانند. شناخت ابتکارات و احساسات دانشجویان نسبت به فرهنگ و روابط اعضای کلاس برای برنامه ریزی، تغییرات مثبت، سازماندهی و دگرگونی دارای اهمیت است و نحوه برداشت دانشجویان از فرهنگ کلاسی و احساس آنها در مورد رفتار مدرسین و همکلاسی ها، نیز می تواند منجر به بروز رفتارهای سازگار یا ناسازگارانه گردد. هدف این پژوهش تعیین فرهنگ کلاسی از دیدگاه دانشجویان دانشکده پیراپزشکی و بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گلستان بوده است. مواد و روشها: مطالعه توصیفی حاضر به روش مقطعی در بین240 دانشجوی دانشکده های پیراپزشکی و بهداشت که در نیمسال دوم سال تحصیلی 94-93 اشتغال به تحصیل داشتند با روش نمونه گیری تصادفی اجرا گردید. داده ها از طریق دو پرسشنامه مشخصات دموگرافیک و پرسشنامه استاندارد ارزیابی فرهنگ کلاسی استفان رابینز که دارای 8 سوال با مقیاس پنج ارزشی لیکرت از کاملا موافقم تاکاملا مخالفم می باشد گردآوری شد. داده‌ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 16 و آزمون های کای اسکوئر و همبستگی پیرسون مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها: نتایج نشان داد که 73/3 جمعیت نمونه را زنان و 26/2 درصد دیگر را مردان تشکیل داده اند. 53 درصد دانشجویان خوابگاهی و 47 درصد غیر خوابگاهی بوده اند. میانگین فرهنگ کلاسی در بین دانشجویان 4/986±27/45 بود. فرهنگ کلاسی باز (بیشتر از 30) 35%، بنیابینی(29-20) 55% و بسته (پایین تر از 20) 10% در میان دانشجویان بود. نتایج تحلیلی پژوهش نشان داد که بین فرهنگ کلاسی با متغیر های رشته p=0.000 ، سکونت خوابگاهی و غیر خوابگاهی p=0.05 و معدل p=0.02 رابطه ای معنادار وجود داشت ولی بین متغیرهای سن p=0.7، جنس p=0.29 ، بومی و غیر بومی بودن p=0.4 و وضعیت تأهل p=0.6 رابطه معناداری وجود نداشت. نتیجه گیری: از دیدگاه اکثر دانشجویان فرهنگ حاکم بر کلاسهای درسی فرهنگ بنیابینی بود و بیان روشن اساتید از انتظاراتشان، تعامل و ارتباط بیشتر با دانشجویان و بکارگیری روشهای دانشجو - محور می تواند منجر به برقراری ارتباط بیشتر بین استاد و دانشجو و دانشجویان با یکدیگر و ایجاد فرهنگ باز و صمیمی شده و به عنوان راهکاری جهت افزایش فرهنگ کلاسی که عامل مهم و موثری در عملکرد تحصیلی می باشد، ارایه شود.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: فرهنگ کلاسی، دانشجویان، دانشگاه علوم پزشکی گلستان
Subjects: اساتید دانشگاه
Divisions: دانشکده بهداشت
Depositing User: Leila Mahasti Jouybari
Date Deposited: 18 Apr 2016 05:44
Last Modified: 20 Jun 2017 07:54
URI: http://eprints.goums.ac.ir/id/eprint/4216

Actions (login required)

View Item View Item