Golestan University of Medical Sciences Repository

رابطه افت تحصیلی با رضایت تحصیلی و برخی عوامل در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان

Sanagoo, A. and Hesam, M. (1391) رابطه افت تحصیلی با رضایت تحصیلی و برخی عوامل در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان. مجله توسعه پژوهش در پرستاري و مامایی, 9 (2). pp. 90-96.

[img]
Preview
PDF - Published Version
Download (250kB) | Preview

Abstract

چکیده زمینه و هدف : افت تحصیلی به عنوان یکی از معضلات نظام هاي آموزشی در کلیه کشورها مشاهده شده و تبعات روحی، روانی، خانوادگی و اجتماعی متعددي را براي دانشجویان به همراه دارد. این مطالعه با هدف تعیین رضایت تحصیلی و برخی عوامل مرتبط با 1387 انجام شد. - افت تحصیلی دانشجویان در دانشگاه علوم پزشکی گلستان در سال هاي 89 1387 دانشگاه علوم پزشکیگلستان ازطریق - روش بررسی: این مطالعه توصیفی- تحلیلی از نوع مقطعی، در دانشجویان ورودي 89 سرشماري 1393 پرونده مورد بررسی قرارگرفت که از این تعداد، 80 نفر از دانشجویان که معیارهاي افت تحصیلی در این مطالعه را داشتند، انتخاب شدند. دادهها از طریق پرسشنامهبرگرفته شده ازمطالعه مشابه که روایی وپایایی آن از طریق ضریب آلفاي کرونبا خ 0/87 ) تایید شده بود، با مشخصات دموگرافیک، تحصیلی و رضایت از تحصیل جمع آوري گردید. تحلیلهاي آماري با استفاده از آمار ) توصیفی و آزمون کاي دو صورت گرفت. 45 درصد و / 19 سال بود. بیشترین فراوانی افت تحصیلی به ترتیب در دانشجویان پزشکی با 3 - یافتهها: محدوده سنی دانشجویان 39 10 درصد بود. از نظر رضایت 20 درصد رضایت خو ب ، 8 درصد متوسط و 72 درصد / 17 درصد و بهداشت محیط با 7 / پرستاري 3 و میزان حمایت (P ≤0/ دانشجویان رضایت آموزشی ضعیف داشتند. بین میزان رضایت آموزشی دانشجویان با متغیرشغل پدر ( 019 ارتباط معنیدار آماري مشاهده شد. ( P≤0/ و تعامل با مشاوره و استاد مشاور( 010 ( P≤0/ خانواده( 010 نتیجهگیري: دادههاي این مطالعه نشان داد که متغیرهاي رشته، شغل پدر، حمایت خانواده، تعامل با استاد مشاور و داشتن رضای ت تحصیلیاز عواملی هستند که برافت تحصیلی دانشجویان تاثیرگذار بوده است. به نظر میرسد که دربهبود وضعیت آموزشی دانشجویان، حمایتهاي خانوادگی به همراه تعاملات مناسب استاد و دانشجو، در کنار امکانات، تسهیلات و فرصتهاي آموزشی دانشگاه بتوانند باعث پیشرفت یادگیري و رضایت از تحصیلی در دانشجویان شود. کلید واژه ها: افت تحصیلی، دانشجو، رضایت تحصیلی

Item Type: Article
Subjects: مقالات نمایه شده محققین دانشگاه در سایت ,Web of Science ,Scopus
موارد کلی
Divisions: معاونت تحقیقات و فناوری
Depositing User: GOUMS
Date Deposited: 05 May 2015 05:21
Last Modified: 17 May 2015 03:48
URI: http://eprints.goums.ac.ir/id/eprint/4149

Actions (login required)

View Item View Item